Oświadczenie o niekaralności - wzór

Baza wyszukanych haseł

ROZMOWY Z DŹWIĘKIEM

Temat: jak to napisać;)
ubiegam sie o stanowisko państwowe i musze napisać "oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie" i nie moge nigdzie znaleść wzoru :( wie...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=127722Temat: Adopcja ze wskazaniem w praktyce
http://www.adopcjazewskaz...topic.php?t=231 Tutaj masz wzór dokumentu. Wasza MB nie składa żadnych papierów do sądu to wy składacie wszystkie papiery i najlepiej dowiedzieć się jakie będzie wymagał sąd podczas rozprawy bo na pewno do wniosku o adopcję musicie dołączyć kopię oświadczenia MB które podpisała Wam po wyjściu ze szpitala. Może sąd zażądać np zaświadczenia o niekaralności zaświadczenia o niepozostawaniu w leczeniu w poradni odwykowej...
Źródło: azw.wapnet.pl/forum/viewtopic.php?t=167


Temat: Pozwolenie a WPA
Słyszałem wczoraj w radiu ciekawą rzecz. Palikot mówił o projekcie nowego przepisu mającego uprościć załatwianie spraw w urzędach, (podobno na wzór włoski), przez zniesienie obowiązku składania dokumentów (Np zaświadczenia o niekaralności) ... komendant wojewódzki będzie już musiał SAM to sprawdzić...? Teraz też Komendant sam to sprawdza. Zaświadczenie o karalności oraz inne określonego wzoru zaświadczenia składa się obecnie tylko wtedy, gdy przepis prawa materialnego ... zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Problem w tym, że nie wszyscy urzędnicy i petenci o...
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=59283


Temat: [pytanie przykładowe] Otwarcie kantoru jak, co i gdzie? :)
i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków potrzebnych do prowadzenia tego...
Źródło: forum.easylaw.pl/viewtopic.php?t=14


Temat: Polityka Koja
wykształcenie, • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie w zakresie stosowania sprzętu komputerowego w środowisku sieciowym, • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru*. Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy ... „SZ - NABÓR do SI-1” Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone. * do wykorzystania wzór oświadczenia zamieszczony na stronie internetowej Zwykłe wymagania. Nie widzę...
Źródło: bytomski.pl/viewtopic.php?t=998


Temat: Wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów
przebiegu pracy zawodowej, d) zaświadczenie o niekaralności, e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, f) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy uwierzytelnione ... kserokopia dowodu osobistego, j) oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z klauzulą: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych...
Źródło: lesko.net.pl/forum/viewtopic.php?t=779


Temat: Archiwum ogłoszeń o naborze na stanowiska
publicznych, 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 8. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska, 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 10. oświadczenie o prowadzeniu lub ... zatrudnienia na stanowisko [b]Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami" Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W katalogu udostępnione zostały wzory kwestionariusza oraz oświadczeń. Lista kandydatów, którzy spełniają...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1707


Temat: Ustawa dotycząca wydania licencji
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości ... pierwszego lub drugiego stopnia dołącza następujące dokumenty: 1) kopię stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania, 2) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone ... miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o licencję pracownika ochrony oraz zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne. § 6. Osoba, której przyznano licencję pracownika ochrony, odbiera ją osobiście, za pokwitowaniem, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji. § 7. Wzory licencji: 1) pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, 2) pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, 3) pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia, 4) pracownika zabezpieczenia ... do dokumentacji wydania licencji pisemne oświadczenie o zmianie adresu zamieszkania, z podaniem nowego, lub kopię dokumentu urzędowego potwierdzającego zmianę nazwiska lub imienia. 2. W wypadku zmiany nazwiska lub imienia pracownika ochrony,...
Źródło: sluzbyochrony.pl/forum/viewtopic.php?t=32